OBAVIJEST

DONOŠENJE ODLUKA NA REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI

Skupštine Džemata imaju svoj dnevni red i u okviru njega se usvajaju prijedlozi odluka predočeni skupštini.

Da bi skupštine bile kvalitetno pripremljene za donošenje odluka važeći „Poslovnik o radu skupštine,” član II, nalaže da sav skupštinski materijal mora biti poslat članstvu u pismenoj formi. Skupština Džemata je donijela odluku da se, zbog uštede na štampanju, pismeni poziv i dnevni red šalju poštom, a popratna dokumentacija se stavlja na oficijelnu stranicu, i šalje se E-mailom, a na zahtjev pojedinaca se šalje poštom.

Na skupštini se neće donositi odluke po pitanjima o kojima članstvo nije bilo informisano i o kome nije bio dostupan materijal svom članstvu tako da svi ostvare svoje demokratsko pravo da budu obaviješteni i da dobiju priliku da se adekvatno pripreme.

Ukoliko članovi imaju prijedloge koje misle da trebaju biti predmetom skupštinske odluke, ti prijedlozi moraju biti dostavljeni odboru na stockholm@izb.se najkasnije do 31 januara 2019.

Prijedlozi odluka moraju sadržati motivaciju i ne smiju biti u sukobu sa švedskim zakonom, zatim pravnim aktima BIZ Stockholm, IZBUŠa i IZ u BiH.

Anonimne prijedloge odbor neće razmatrati. Nepotpune prijedloge odbor će vratiti na dopunu. Ukoliko odbor smatra da poslati prijedlog spada u njegovu ingerenciju i da on kao izvršni organ Džemata može da donese i sprovede odluku po tom pitanju, podnosilac prijedloga će biti pravovremeno obaviješten.